Rôl Cyngor ESRC yw penderfynu ar bob mater o bwysigrwydd mawr, yn bennaf materion strategaeth gorfforaethol, amcanion strategol allweddol a thargedau. Caiff cyfrifoldeb dros gyflenwi strategaeth allweddol ei ddirprwyo i’r Prif Weithredwr, yr Athro Jane Elliott.

Mae Cadeirydd y Cyngor, Dr Alan Gillespie, ac aelodau’r Cyngor yn rhannu cyfrifoldeb ar y cyd ar gyfer perfformiad ESRC. Mae’n ofynnol i aelodau fod yn gwbl ddiduedd a gwrthrychol mewn perthynas â defnyddio arian cyhoeddus a rheolaeth y sefydliad.

Mae Cyngor ESRC yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r cyfarfodydd hefyd yn cael eu mynychu gan gynrychiolydd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Busnes, Arloesi a Sgiliau.

Gellir gweld Cylch Gorchwyl y Cyngor yn Natganiad Rheolaeth ESRC (PDF, 1.5Mb). Mae fframwaith ar gyfer ymddygiad a busnes y Cyngor wedi ei nodi ym Mhrotocol y Cyngor (PDF, 151Kb).

Aelodaeth y Cyngor

Mae Cyngor ESRC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr a deuddeg aelod arall. Caiff yr aelodaeth ei adolygu’n flynyddol. Mae penodiadau’n cael eu hysbysebu’n genedlaethol a chaiff yr aelodau eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Busnes, Arloesi a Sgiliau.

Darllen am aelodau’r Cyngor a gweld cofnodion cyfarfodydd blaenorol.