Mae gennym ddau bwyllgor cynghori: y Pwyllgor ymchwil a’r Pwyllgor Galluogrwydd.

Rôl y pwyllgorau cynghori yw rhoi cyngor i’r Swyddfa a’r Cyngor i gefnogi datblygiad strategaeth, polisi a gweithgaredd. Mae hyn yn cynnwys nodi blaenoriaethau a chyfleoedd i’r dyfodol, a chynnig cynlluniau gweithredu clir i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau hyn. Mae aelodau’r pwyllgor hefyd yn chwarae rôl yn cefnogi’r gwaith o gyflenwi strategaeth ESRC a busnes y Swyddfa o ddydd i ddydd trwy wneud swyddogaethau allweddol yn cynnwys cadeirio paneli comisiynu, aelodaeth grwpiau ar flaenoriaethau penodol neu feysydd polisi, a rhyngweithio gyda’r strwythurau llywodraethu ehangach sy’n cefnogi ein prif fuddsoddiadau.

Mae’r pwyllgorau’n cydweithio’n agos i gyflenwi’r ymrwymiadau a nodir yng Nghynllun Strategol ESRC 2015, ac mewn Cynlluniau Strategol i’r dyfodol, bob un yn derbyn cyfrifoldeb arwain ar gyfer cynghori’r Cyngor a’r Swyddfa ar feysydd sy’n berthnasol i’w cylch gorchwyl.

Mae gan bob pwyllgor tua 13 o aelodau, gyda’r Cadeirydd yn aelod o’r Cyngor. Mae’r aelodaeth yn cynnwys academyddion o ystod o ddisgyblaethau’r gwyddorau cymdeithasol, ac aelodau sy’n ddefnyddwyr o’r sectorau preifat a chyhoeddus, a chymdeithas sifil.

Mae’r pwyllgorau’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, ym mis Mawrth, Gorffennaf a mis Tachwedd, gyda chyfarfod mis Gorffennaf fel arfer yn gyfle i’r ddau bwyllgor gyfarfod ar y cyd.