Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth. Mae’n llunio polisïau cyhoeddus ac yn gwneud busnesau, cyrff gwirfoddol a sefydliadau eraill yn fwy effeithiol.

Ein blaenoriaethau

Mae ein Cynllun Cyflenwi’n canolbwyntio ar dair blaenoriaeth strategol:

Mae ein blaenoriaethau yn crynhoi’r materion mawr i Brydain, y byd ehangach ac ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, a chawsant eu nodi mewn proses o fireinio. Byddwn yn ailystyried y blaenoriaethau bob blwyddyn ac yn eu diweddaru fel bo angen. Mae’r tair blaenoriaeth yn arwain ein gwaith tuag at gynyddu’r effaith o ymchwil bresennol, adnoddau a buddsoddiadau hyfforddiant. Rydym hefyd yn bwriadu cyfeirio rhywfaint o’n cyllideb i weithgareddau newydd.

Cynllun Strategol

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi ein prosbectws ar gyfer yr hyn y gall, ac y mae’n rhaid, i’r gwyddorau cymdeithasol ei wneud dros y blynyddoedd nesaf. Mewn ymgynghoriad ag academyddion, y llywodraeth a phartneriaid eraill, rydym wedi nodi meysydd penodol sydd yn her strategol i’r gwyddorau cymdeithasol.

Cynllun Cyflenwi a cherdyn sgôr

Caiff ein Cynllun Cyflenwi a’n cerdyn sgôr eu datblygu am gyfnod o dair blynedd ar ôl cwblhau adolygiad gwariant y llywodraeth. Mae’r Cynllun Cyflenwi’n nodi ein blaenoriaethau cyllid lefel uchel a’r gweithgareddau fydd yn cael eu dwyn ymlaen yn ystod y cyfnod adolygu gwariant. Mae’r cerdyn sgôr yn nodi ein targedau a’r cerrig milltir i gyflawni’r amcanion a nodir yn y cynllun, a chaiff ei ddiwygio’n flynyddol.

Adroddiad Blynyddol 

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn darparu gwybodaeth am ein gweithgareddau yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol yn cynnwys dadansoddiad o’n gwariant ar ymchwil a hyfforddiant, a’n portffolio ymchwil.

Rheoli galw

Mewn ymateb i gam-gymharu cynyddol rhwng rhifau ymgeisio a chyfraddau llwyddiant, rydym ni - ynghyd â Chynghorau Ymchwil eraill - yn ystyried mesurau i reoli’r galw.