Rydym yn byw mewn cymdeithas ddemocrataidd, amrywiol sy’n wynebu heriau cynyddol twf mewn poblogaeth a chynhyrchiant a newid yn yr hinsawdd. Gall dinasyddion, sefydliadau’r sector gwirfoddol a mentrau cymdeithasol helpu’r DU i fynd i’r afael â’r heriau hyn. Y nod yn unol â’r flaenoriaeth hon yw dyfnhau’r sail dystiolaeth a all lywio polisi ac ymarfer yn y DU ac yn rhyngwladol, yn ymwneud â chydlyniant cymdeithasol, ymgysylltu sifil a dinesig ac adnewyddu democrataidd.

Y tri chwestiwn yw:

Beth yw cymunedau cynhwysol a beth yw’r ffordd orau i ni eu cyflawni?

  • Byddwn yn cynyddu gwerth o waith yr ydym eisoes wedi ei gomisiynu ar oblygiadau ad-drefnu gwasanaethau cyhoeddus a rôl cymdeithas sifil
  • Byddwn yn gwneud buddsoddiadau newydd dethol mewn astudiaethau am y ffordd y mae adnoddau, pŵer, lle a hunaniaeth yn rhyngweithio. (Mae cyfraniad ESRC i waith traws-ymchwil y cyngor ar Gymunedau Cysylltiedig yn bwysig yma, ynghyd â defnyddio data o astudiaethau hydredol parhaus a newydd.)

Sut mae unigolion a chymunedau’n gwneud i’w lleisiau gael eu clywed yn fwyaf effeithiol?

  • Byddwn yn hyrwyddo ymchwil newydd ac yn gwneud i dechnolegau newydd ganolbwyntio ar astudiaethau presennol, gan gadw llygad ar yr hyn y mae gwledydd eraill mewn amgylchiadau economaidd gwahanol yn ei wneud

Pa mor symudol yw ein cymdeithas?

  • Mae’r cwestiwn yn fwy perthnasol mewn oes o gyni pan mae’r wladwriaeth yn cwtogi a gwasanaethau cyhoeddus yn newid
  • Byddwn hefyd yn gwneud defnydd gwell o’n setiau data a’n gwaith presennol ar ymfudo.