Bydd cwymp system ariannol y byd a’i adferiad bregus yn ffurfio’r agenda ymchwil am flynyddoedd wrth i raddau’r niwed i wledydd a sectorau gwahanol ddod yn amlwg. Yn y DU, mae adferiad ar ôl y dirwasgiad yn cyfeirio sylw at sut i ddatblygu twf cynaliadwy ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, i fodelau newydd ar gyfer llywodraethu a rheoleiddio systemau ariannol cymhleth, ac i baratoi ar gyfer ysgytwadau ariannol yn y dyfodol.

Bydd y flaenoriaeth hon yn archwilio perthynas y DU â ‘grymoedd cynyddol’ fel  Brasil, Tsieina ac India, a’i dealltwriaeth ohonynt, a’r rhagolygon ar gyfer lleddfu tlodi byd-eang a gwaith i wella lles mewn gwledydd sydd â safon byw tebyg i’r DU.

Y tri chwestiwn i fynd i’r afael â nhw yw:

Beth yw penderfynyddion perfformiad economaidd a thwf cynaliadwy?

  • Byddwn yn cynyddu effaith gwaith yr ydym eisoes wedi ei gomisiynu ar arloesi, sgiliau’r gweithlu, newidiadau demograffig
  • Byddwn yn gwneud buddsoddiadau newydd dethol mewn astudiaethau entrepreneuriaeth a busnesau bach, perthynas â grymoedd cynyddol, a’r isadeiledd sydd ei angen ar gyfer creu a throsglwyddo ynni, ac i danategu’r economi digidol

Sut i sicrhau buddion i boblogaethau’r DU ac mewn gwledydd eraill?

  • Byddwn yn cynyddu effaith astudiaethau presennol ac wedi eu cynllunio o economi carbon isel, darpariaeth adnoddau amgylcheddol yn cynnwys dŵr, bwyd ac ynni, sut i leddfu tlodi byd-eang (yn arbennig mewn partneriaeth â’r Adran Datblygu Rhyngwladol), ac ar ddosbarthu perfformiad economaidd yn rhanbarthol 

Sut i wella sefydlogrwydd a chadernid economïau?

  • Byddwn yn buddsoddi’n ddethol ar ymagweddau newydd tuag at facro-economeg; ac ar risg, rheoleiddio a llywodraethu.