Ni yw sefydliad mwyaf y DU ar gyfer ariannu ymchwil ar faterion economaidd a chymdeithasol. Rydym yn cefnogi ymchwil annibynnol o ansawdd uchel sy’n effeithio ar fusnes, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Cyfanswm ein cyllideb ar gyfer 2015/16 yw £193 miliwn. Ar unrhyw adeg, rydym yn cefnogi dros 4,000 o ymchwilwyr a myfyrwyr ôl-radd mewn mudiadau academaidd a sefydliadau ymchwil.

Rydym yn gorff cyhoeddus anadrannol (NDPB) a sefydlwyd trwy Siarter Brenhinol ym 1965 ac yn derbyn y rhan fwyaf o’n cyllid trwy’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS). Mae ein hymchwil yn drwyadl ac yn awdurdodol, gan ein bod yn cefnogi gwyddorau cymdeithasol annibynnol, perthnasol o ansawdd uchel.

Yr hyn rydym yn ei gynnig

Rydym yn cynnig:

  • Ansawdd: Rhoddir holl wobrau ymchwil ESRC trwy gystadleuaeth agored, yn amodol ar asesu tryloyw gan gymheiriaid ar y cychwyn a gwerthuso wrth gwblhau. Cynhelir safonau trwyadl yn yr holl hyfforddiant yr ydym yn ei gefnogi.  Mae ein hymchwil yn aml yn cynnwys timau amlddisgyblaethol, cydweithredu â chynghorau eraill, ac yn aml â safbwynt hirdymor. Mae ein setiau data, ein hastudiaethau hydredol a’n hastudiaethau panel yn adnoddau sydd wedi cael cymeradwyaeth ryngwladol.
     
  • Effaith: Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth: mae’n llunio polisïau cyhoeddus ac yn gwneud busnesau, cyrff gwirfoddol a sefydliadau eraill yn fwy effeithiol yn ogystal â llunio cymdeithas ehangach. Mae ein cynlluniau cyfnewid gwybodaeth yn cael eu dyfeisio’n ofalus i gynyddu effeithiau economaidd a chymdeithasol yr ymchwil yr ydym yn ei hariannu.
     
  • Annibyniaeth: Er y caiff ei ariannu’n gyhoeddus, mae ein Siarter Brenhinol yn pwysleisio pwysigrwydd annibyniaeth ac ymchwil ddiduedd. Nid oes gennym unrhyw ymchwilwyr 'mewnol', ond rydym yn dosbarthu cyllid i academyddion mewn prifysgolion a sefydliadau eraill ledled y DU.

Ein cenhadaeth

Ein rôl yw:

  • hyrwyddo a chefnogi, trwy unrhyw ddull, ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o ansawdd uchel a hyfforddiant ôl-radd perthnasol yn y gwyddorau cymdeithasol
  • datblygu gwybodaeth a darparu gwyddonwyr cymdeithasol sydd wedi eu hyfforddi sy’n bodloni anghenion defnyddwyr a buddiolwyr, gan gyfrannu at ysbryd cystadleuol y DU yn economaidd, ac at ansawdd bywyd
  • hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o’r gwyddorau cymdeithasol a rhoi cyngor ar y pwnc.

Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r ymchwil gorau, gyda rhagoriaeth wyddonol yn brif faen prawf ar gyfer cyllid. Mae ein cyfleoedd cyllid i gyd yn gystadleuol iawn a dim ond y cynigion sydd, ym marn arbenigwyr yn y maes, o’r safon wyddonol uchaf sy’n cael cefnogaeth.

Hyfforddiant

Rydym yn chwarae rôl allweddol yn hyrwyddo a chefnogi hyfforddiant ar gyfer y gymuned gwyddorau cymdeithasol yn y DU trwy gydol eu gyrfaoedd. Rydym yn buddsoddi mewn cyfleoedd hyfforddi a datblygu ymchwil o ansawdd uchel er mwyn creu ymchwilwyr medrus sy’n gallu mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol ac economaidd mwyaf dybryd a chael effaith ehangach ar gymdeithas.

Partneriaethau

Mae partneriaethau yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i’r gwyddorau cymdeithasol, o ddatblygu ymchwilwyr sy’n fedrus yn cyfnewid gwybodaeth i’n hymchwil yn cael yr effaith fwyaf posibl ar heriau mwyaf cymhleth cymdeithas. Mae datblygu partneriaethau strategol gydag academia, y sectorau cyhoeddus a phreifat, a chymdeithas sifil yn agwedd allweddol ar ein gwaith.

Isadeiledd

Mae angen mynediad i ddata o safon fyd-eang a dulliau ymchwil arloesol ar ymchwilwyr er mwyn cyflenwi ymchwil o ansawdd uchel a chynyddu effaith. Rydym yn cymryd arweiniad strategol wrth hyrwyddo ymestyn isadeiledd data’r DU a chefnogi datblygiadau methodolegol arloesol.

Gweithio’n rhyngwladol

Rydym yn arweinydd rhyngwladol yn y gwyddorau cymdeithasol. Rydym yn meithrin cydweithredu rhyngwladol gydag ystod eang o bartneriaid rhyngwladol a, thrwy gynlluniau ar y cyd, rydym yn galluogi gwyddonwyr cymdeithasol y DU i gydweithredu ar faterion byd-eang heriol gyda’r ymchwilwyr rhyngwladol gorau ar draws y byd.

Ymgysylltu cyhoeddus

Rydym yn gweithio i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gwyddorau cymdeithasol ac rydym yn annog ymgysylltu mewn ymchwil fydd yn troi’n fuddion i gymdeithas ac unigolion.

Ein hanes

Fe wnaethom ddechrau ym 1965 fel Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol ac ym 1983, fe’n sefydlwyd fel y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.