Mae YDG Cymru yn dwyn ynghyd arbenigwyr byd-enwog ym maes gwyddor data, academyddion blaenllaw a thimau arbenigol Llywodraeth Cymru i gynhyrchu tystiolaeth a fydd yn llywio penderfyniadau polisi yng Nghymru yn y dyfodol. Mae’r bartneriaeth mewn sefyllfa berffaith i fanteisio i’r eithaf ar ddefnyddioldeb data dienw a diogel i lywio’r ffordd y darperir gwasanaethau cyhoeddus a fydd, yn y pen draw, yn gwella bywydau pobl yng Nghymru.

Mae YDG Cymru yn uno arbenigwyr ym mhob maes o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd ag ystadegwyr, economegwyr ac ymchwilwyr cymdeithasol o Lywodraeth Cymru. Mae’r technegau dadansoddi data o’r radd flaenaf a’r rhagoriaeth ymchwil a ddatblygwyd, ynghyd â’r Gronfa Ddata SAIL fyd-enwog, yn caniatáu ar gyfer darparu ymchwil gadarn, ddiogel ac addysgiadol.

Nod y data sy’n cael ei gysylltu a’i ddadansoddi gan YDG Cymru yw mynd i’r afael â meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu yng Nghymru, fel y’u hamlygir yn strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru. Bydd y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, llesiant, sgiliau a chyflogaeth wrth wraidd gwaith y bartneriaeth, yn ogystal â blaenoriaethau’r llywodraeth sy’n dod i’r amlwg, fel datgarboneiddio.

Bydd gwaith YDG Cymru yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall llawer mwy am y berthynas rhwng gwahanol feysydd darparu gwasanaeth – er enghraifft, y cysylltiad rhwng iechyd a thai – ac i ddeall profiadau pobl yn well wrth iddynt symud trwy wahanol wasanaethau. Bydd hyn, yn ei dro, yn hwyluso’r broses o ddatblygu polisi sydd wedi’i integreiddio’n well i gynorthwyo cenedlaethau’r dyfodol.

Mae YDG Cymru yn ychwanegu at hanes o ddefnyddio dulliau a seilwaith arloesol i gysylltu a dadansoddi data dienw yn ddiogel. Mae dadansoddiadau blaenorol wedi cyfrannu at waith datblygu, monitro a gwerthuso ymyriadau polisi Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr adroddiadau canlynol: Tlodi Tanwydd, cymorth digartrefedd Cefnogi Pobl a’r datblygiad blynyddoedd cynnar Dechrau’n Deg.