Cyngor ESRC

Cyngor ESRC yw ein huwch gorff gwneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys aelodau busnes, cymdeithas sifil a’r sector cyhoeddus, yn ogystal â chynrychiolwyr o’r gymuned academaidd. Mae’r cyngor yn dirprwyo cyfrifoldeb am gyflenwi polisi a rheolaeth y sefydliad o ddydd i ddydd i’r Swyddfa’r, trwy’r Prif Weithredwr.

Pwyllgorau, cydweithwyr a phaneli

Mae’r Cyngor a’r Swyddfa yn derbyn cyngor ar strategaeth, datblygu a chyflenwi polisi gan ddau bwyllgor cynghori sy’n cwmpasu cylch gorchwyl eang ein gweithgareddau: y Pwyllgor Galluogrwydd a’r Pwyllgor Ymchwil. Mae pob pwyllgor cynghori wedi ei gadeirio gan aelod o’r Cyngor.

Mae cyngor ar effeithiolrwydd rheolaeth ein gweithdrefnau a’n systemau rheoli mewnol yn cael ei ddarparu gan y Pwyllgor Archwilio.

Mae cyflenwi ein hymchwil a’n gweithgareddau cysylltiedig yn cael ei gefnogi gan Goleg Adolygu Cymheiriaid a Phaneli Asesu Grantiau a grwpiau.

Uwch dîm rheoli

Mae Cyngor ESRC yn dirprwyo’r cyfrifoldeb dyrannu cyllid, rheoli buddsoddiadau ymchwil, a datblygu polisi a strategaeth o ddydd i ddydd i’n huwch dîm rheoli. Mae’r uwch dîm rheoli’n cynnwys ein Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr a Dirprwy Gyfarwyddwyr.

Prif Weithredwr

Mae ein Prif Weithredwr yn gyfrifol am weithredu ein polisïau a’n penderfyniadau, ac am reolaeth gyffredinol Swyddfa ESRC.

Swyddfa ESRC

Mae gennym tua 120 o staff yn gweithio ar draws sawl tîm.

Datganiadau buddiant

Mae’n ofynnol ar aelodau’r Cyngor, y pwyllgor ac aelodau’r panel ddatgan unrhyw fuddiant preifat, proffesiynol neu fasnachol a allai wrthdaro â buddiannau’r ESRC. Caiff y buddiannau hyn eu diweddaru’n flynyddol ac maent yn agored i’r cyhoedd eu harchwilio.