Rydym wedi ymrwymo i wneud trefniadau effeithiol a thryloyw ar gyfer rheoli’r galw cynyddol am ein cyllid ymchwil. Ein nod yw cael llai o geisiadau ond rhai ansawdd uchel er mwyn i’r gwyddorau cymdeithasol gorau gael eu hariannu yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Yn fwy eang, bydd rheoli galw yn ein helpu i:

  • leihau’r ymdrech sy’n mynd yn wastraff gan y gymuned gwyddorau cymdeithasol ar baratoi a chyflwyno ceisiadau aflwyddiannus
  • lleihau’r baich adolygu gan gymheiriaid ar academyddion oherwydd meintiau uchel y ceisiadau
  • lleihau nifer y ceisiadau sydd angen eu prosesu gan staff gweinyddol yn HEI ac ESRC
  • cynyddu cyfraddau llwyddiant
  • hyrwyddo effeithlonrwydd ar draws y sector.

Rydym o’r farn mai’r ffordd orau i ni leihau nifer y ceisiadau yw trwy weithio mewn partneriaeth â Sefydliadau Addysg Bellach trwy hunanreoleiddio, yn hytrach na thrwy gyflwyno sancsiynau sefydliadol neu unigol. Ein disgwyliad yw y bydd HEI yn ceisio gwella ansawdd a rheoleiddio maint ar draws holl gynlluniau ESRC gyda’r nod benodol o gael gwared ar geisiadau o ansawdd gwael iawn.

Data perfformiad

Er mwyn cynorthwyo HEI gyda hunanreoleiddio rydym wedi darparu data perfformiad er Mehefin 2011. Mae bob HEI bellach yn derbyn data ar:

  • gyfraddau llwyddiant ar gyfer pob galwad
  • dosbarthu sgorau ar gyfer cynigion wedi eu hariannu a heb eu hariannu yn ôl galwad
  • sgôr ‘terfyn’ cyllid ar gyfer pob galwad
  • canlyniadau ac ystod sgôr ar gyfer cynigion unigol gan sefydliad
  • gwariant ymchwil ESRC blynyddol cyffredinol ar gyfer bob HEI.

Yn fwy diweddar, rydym wedi dechrau darparu data i HIA ar berfformiad adolygu cymheiriaid (nifer y ceisiadau, nifer yr ymatebion, cyfraddau ymateb a chyfraniad net i system adolygu cymheiriaid ESRC).

Proses adolygu

Rydym yn adolygu cynnydd yn erbyn ein hamcanion rheoli galw bob blwyddyn.

Penderfyniadau ariannu

Rydym yn cyhoeddi’r penderfyniadau ariannu diweddaraf yn fisol.